Vài nét về mã số thuế? Mục đích sử dụng là gì?

Công dân Việt Nam đã đến tuổi lao động và tạo ra thu nhập cho bản thân. Bạn có nghĩa vụ và quyền lợi nộp thuế cho Ngân sách nhà nước. Công cụ để có thể thanh toán, nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn chính là tra mã số thuế. Vậy chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu thêm đôi nét về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Vài nét về mã số thuế? Mục đích sử dụng là gì?
Vài nét về mã số thuế? Mục đích sử dụng là gì?
  1. Mã số thuế cá nhân hay còn gọi Mã số thuế Người nộp thuế

Mỗi cá nhân sẽ được cấp một mã số thuế cá nhân duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời. Người phụ thuộc của cá nhân đó được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công tại cơ quan chi trả thu nhập được ủy quyền cho cơ quan đó thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc với cơ quan thuế thay cho cá nhân.

Hơn nữa, các cá nhân có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ của cá nhân, người phụ thuộc theo quy định cho cơ quan chi trả thu nhập khi nhận ủy quyền. Sau đó, cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm thực hiện đăng ký thuế và người phụ thuộc theo ủy quyền của cá nhân đó.

Cá nhân cùng lúc nộp thuế thu nhập cá nhân qua nhiều cơ quan chỉ được ủy quyền đăng ký thuế tại một cơ quan chi trả thu nhập để được cấp mã số thuế. Cá nhân đó thông báo mã số thuế của mình với cơ quan chi trả thu nhập khác để cơ quan khác sử dụng để dùng vào việc kê khai, nộp thuế.

( Theo thông tư 95/2016/TT-BTC, Điều 5, Khoản 4).

  1. Tìm hiểu về thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế

Tìm hiểu về thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế
Tìm hiểu về thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế

Cá nhân nộp thuế TNCN đăng ký thuế cho người phụ thuộc cùng với thời hạn thực hiện thủ tục: Đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật thuế TNCN( Thông tư 95/2016, Điều 6, Khoản 4).

Thời gian để thực hiện thủ tục Đăng ký giảm trừ gia cảnh: Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng ngay khi người nộp thuế quyết toán thuế cũng như có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Hoặc chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế với các các nhân khác không nơi nương tựa và người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Cơ quan chi trả thu nhập sẽ chịu trách nhiệm đăng ký mã số thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Việc đăng ký cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là mười ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hàng năm.

  1. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế

Cá nhân nộp thuế TNCN nếu có ủy quyền cho cơ quan chi trả đăng ký thuế cho bản thân thì nộp ngay tại cơ quan đó. Sau đó doanh nghiệp tổng hợp lại tờ khai đăng ký thuế của từng cá nhân để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. (Thông tư 95/2016, Điều 8, Điểm 4).